Safe_shutdown: http://thanhlapapple.vn/wp-content/uploads/2020/03/com.pulandres.safestdn_1.60_iphoneos-arm.deb

TẬP HỢP CÁC SOLUTIONS MỞ KHOÁ FRP…

+ Mở khoá FRP Android 7 (có thể dùng trên android 5,6 và cả 8 một số model)

Phương pháp này chỉ cần 2 file này:
AT_thanhlapvn.apk
Apex_Launcher.apk

MỞ, XOÁ HẦU HẾT CÁC XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE FRP ĐIỆN THOẠI SAMSUNG VÀ MỘT SỐ MODEL KHÁC….
Phương pháp chung để mở FRP cài file dạng này cho Android 5,6,7,8 là tìm cách mở được trình duyệt hoặc vào được cài đặt…
(thông qua hushsms, gửi chữ ký, talkback, thực hiện cuộc gọi bằng realtearm, pp dùng tai nghe bluetooth, một số nơi cho phép bôi đen text có lệnh share hay searching…)

Videos:

+ Mở khoá FRP Android 8 (có thể dùng trên android 5,6)
Androdi 5 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-5.apk
Androdi 6 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-6.apk
Androdi 8 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-8.apk
Phương pháp chung để mở FRP cài file dạng này cho Android 5,6,7,8 là tìm cách mở được trình duyệt hoặc vào được cài đặt…
(thông qua hushsms, gửi chữ ký, talkback, thực hiện cuộc gọi bằng realtearm, pp dùng tai nghe bluetooth, một số nơi cho phép bôi đen text có lệnh share hay searching…)

Videos:

 

Tổng hợp 1 số file apk hỗ trợ trong việc mở FRP tài khoản google:

BypassFRP-1.0.apk
Google-Account-Manager-Android-5.apk
Google-Account-Manager-Android-6.apk
Google-Account-Manager-Android-8.apk

QuickShortcutMaker-2.4.0.apk
hushsms.apk 
FRP_Android_7_Calculator.apk
Home Touch.apk
ES_File_Explorer.apk
Setting.apk
Test_DPC.apk
Smart-Switch.apk
Development_Settings.apk
Google-Setting.apk
FrpAllSamsung.apk
Apex_Launcher.apk
AT_thanhlapvn.apk

 

Realterm dùng trên máy tính. 

UPDATING…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 5872