TẬP HỢP CÁC SOLUTIONS MỞ KHOÁ FRP…

Set Lock Screen Set Lock Screen
Galaxy Store

Alliance Shield Alliance Shield

Google Quick Search Box

Setting App Setting App

Youtube App Youtube App

S9launcher App S9LauncherApp
Samsung My Files  Ứng dụng mặc định Samsung cài *.apk không cần xác minh nguồn.

Tổng hợp 1 số file apk hỗ trợ trong việc mở FRP tài khoản google:

BypassFRP-1.0.apk
Google-Account-Manager-Android-5.apk
Google-Account-Manager-Android-6.apk
Google-Account-Manager-Android-8.apk
Google-Account-Manager-Android-8,9,10.apk

Apex_Launcher.apk
AT_thanhlapvn.apk

QuickShortcutMaker-2.4.0.apk
hushsms.apk 
FRP_Android_7_Calculator.apk
Home Touch.apk
ES_File_Explorer.apk
Setting.apk

Google-Setting.apk
FrpAllSamsung.apk
Alliance-Shield-App-Manager_0.7.54.apk
FRPFILE-SMS-v2.apk
FRP_Bypass.apk
FRP_addROM.apk
File_Commander_Manager.apk
Google-play-service.apk
Menu_Button.apk
Nova_Launcher_v5.5.4.apk
technocare.apk
Phone_Clone.apk
remote-gsmedge.apk
Test_DPC.apk
Smart-Switch.apk
Development_Settings.apk

MỞ, XOÁ HẦU HẾT CÁC XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE FRP ĐIỆN THOẠI SAMSUNG VÀ MỘT SỐ MODEL KHÁC….
Phương pháp chung để mở FRP cài file dạng này cho Android 5,6,7,8 là tìm cách mở được trình duyệt hoặc vào được cài đặt…
(thông qua hushsms, gửi chữ ký, talkback, thực hiện cuộc gọi bằng realtearm, pp dùng tai nghe bluetooth, một số nơi cho phép bôi đen text có lệnh share hay searching…)

Videos:

+ Mở khoá FRP Android 8,9,10 (có thể dùng trên android 5,6)
Androdi 5 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-5.apk
Androdi 6 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-6.apk
Androdi 8 dùng file BypassFRP-1.0.apk và Google-Account-Manager-Android-8.apk
Phương pháp chung để mở FRP cài file dạng này cho Android 5,6,7,8 là tìm cách mở được trình duyệt hoặc vào được cài đặt…
(thông qua hushsms, gửi chữ ký, talkback, thực hiện cuộc gọi bằng realtearm, pp dùng tai nghe bluetooth, một số nơi cho phép bôi đen text có lệnh share hay searching…)

Hits: 10526